BİLGİ BANKASI

Değerleme Uzmanı Özellikleri Nelerdir?

business1a

Bir gayrimenkulün değerini veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaları değerleyecek olan; gayrimenkul ve makine parkı, ekipman gibi konularda değerle ilgili kanaati ortaya koyabilecek bilgi birikimi, tecrübe ve beceriye sahip,

Genellikle mühendislik, mimarlık, işletme-ekonomi, mimarlık, şehir plancılığı gibi mesleki disiplinlerden mezun veya en az 4 yıllık üniversite eğitimi almış,

Yeterli mesleki deneyime ve disipline sahip, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak lisans almış veya lisans almaya hak kazanmış,

Uygulamayı bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yapabilecek, etik kurallara bağlı,

T.C. vatandaşı kişilerdir.

SPK (Seri: VIII, No: 35) sayılı tebliğe göre değerleme uzmanı;

(12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

(Değişik: Seri: VIII, No: 53 sayılı Tebliğ ile) Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileridir.

BDDK Yönetmeliğine göre değerleme uzmanı;

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

(1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

ı) (Ek:RG-29/09/2007-26658) (DeğiĢik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme uzmanı: Değerleme kuruluşu tarafından değerleme yapmak üzere istihdam edilen, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız denetim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik de dahil olmak üzere değerleme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan kişilerdir.